Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

flag польский язык

flag испанский язык

flag немецкий язык

flag итальянский язык

flag русский язык

flag португальский язык

flag вьетнамский язык

Этот вопрос находится в стадии оценки.
добавил bach 22 июля 2022 г. 13:50:39
Chim non trong trứng lấy oxy từ đâu?
Có sẵn trong trứng
Qua quá trình phân giải protein
Qua các lỗ li ti trên vỏ trứng
Không cần oxy
Ngay dưới lớp vỏ có một túi khí nhỏ. Các lỗ li ti trên bề mặt trứng cho phép CO2 thoát ra ngoài và không khí mới đi vào, nhờ đó chim trong trứng có thể thở được.
bach
достичь: глобальный вопросthiên nhiêntính

flag украинский язык